K & E Advies

                                                          Innoveren met sociale domein

 

Wat doen we zoal?

laatst gewijzigd 1 oktober 2019

Bekijk een aantal van onze projecten om een idee te krijgen van de werkvelden & werkzaamheden.   

1. Technologie Trolley, Rheden

Status:           pilot AFGEROND www.tt-rheden.nl

Looptijd:          september 2015- maart 2018

Projectgroep:   Gemeente Rheden, Prov. Gelderland, Attent Zorg & Behandeling, Innoforte, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Stichting Stoer, Provincie Gelderland

Onderzoek:      HAN, lectoraat Innovatie in de care. Fase 1 en 2 afgerond en rapportages zijn beschikbaar.

Doel:     inzetten van technologische hulpmiddelen bij mensen met (beginnende) dementie en de mantelzorgers om zo het langer zelfstandig thuis wonen te ondersteunen. Focus ligt naast keuze van technologie op de wijze van inzet en aanleren. Wat werkt wel en wat niet en voor hoe lang? 

Resultaat:  Laagdrempelig aanbod van technologische hulpmiddelen voor de inwoners van Gemeente Rheden; handboek professionals, leidraad gemeenten

K&E Advies  schreef het projectplan & deed subsidieaanvraag  bij Provincie Gelderland (gehonoreerd), doet de procesbegeleiding;  subsidie ondersteuning, organiseert bijeenkomsten, voert communicatie en levert de leidraad. 

2. HANDIG www.handig-gelderland.nl

Status:               Onderzoek in uitvoering
Looptijd:               nov. 2017- nov. 2021

Onderzoek:       Technology in Everyday Life  ZonMw Memorabel ronde 5 (vervolgonderzoek op TT Rheden) UItvoering HAN, lecoraat Innovatie in de Care 

Gefinancierd door ZonMw, Memorabel en Alzheimer Nederland en bijdrage van de deelnemende partijen

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitkomst-memorabel-subsidieronde-5-bekend-28-dementieprojecten-gehonoreerd/

Projectgroepen:   gemeente Arnhem, Doesburg, Overbetuwe en Rheden en de lokale zorg-en welzijnspartijen  

Doel:   De Technologie Trolley blijkt een succes. Aangenomen wordt dat wanneer mensen met geheugenproblemen eerder starten met het gebruik van technologische hulpmiddelen in het dagelijks leven dit bijdraagt in de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van henzelf en de mantelzorger. In dit onderzoek wordt technologie ingezet bij mensen met beginnende geheugen problemen en bij mensen met milde dementie om deze aanname te staven. Het betrekt actieonderzoek met co-creatie (in samenspel met de deelnemers, mantelzorger en betrokkenen). Gelijktijdig met het onderzoek loopt de implementatie en de businesscase.

K&E Advies bereidde samen met de HAN en Attent Zorg en Behandeling de aanvraag ZonMW voor en is de spil in complexe procesbegeleiding en kennisoverdracht coördinatie. 

3.Handige Hulpmiddelen Hazenkamp Nijmegen  wijkinitiatief

Status:           In uitvoering

Looptijd:          januari 2019  -januari 2020  

Projectgroep:   Bewonerswerkgroep Nieuwe Toepassingen, K&E Advies, HAN

Onderzoek:      HAN, lectoraat Innovatie in de Care (gebruikerservaringen, aanpak)

Gefinancierd door: RCOAK, gemeente Nijmegen

Doel: De Werkgroep Nieuwe Toepassingen (8 vrijwilligers/wijkbewoners) richt zich op het verkennen en initiëren van nieuwe toepassingen op het Glazenkamp glasvezelnetwerk, bijvoorbeeld om de veiligheid in de wijk te vergroten, mensen met elkaar in contact te brengen of om langer veilig thuis te wonen. In dit project gaat de werkgroep aan de slag om mensen in de wijk kennis te laten maken met (en ondersteunen bij) apparaten die het leven thuis en in de wijk makkelijker kunnen maken. 

K&E Advies bereidde samen met de bewoners het plan voor en de financiële ondersteuning (subsidieaanvraag RCOAK,gemeente Nijmegen)  doet  procesbegeleiding en ondersteunt kennis- en netwerkontwikkeling.

4. Dementievriendelijke buitenruimte, Overijssel 

Status:           Afgerond ism  Lieftink Advies  Opvolging in ontwikkeling; start begin 2020 

Looptijd:          nov.2016- september 2019    

Projectgroep:   8 Overijsselse gemeenten WMO/Openbare ruimte, Saxion Hogeschool

Onderzoek:      Saxion Hogeschool, Ruimtelijke Ordening en Planologie. Windesheim gerontologie

Resultaat:         Handboek Naar Buiten!  zie www.dor-overijssel.nl

Gefinancierd door: provincie Overijssel en 8 gemeenten

Doel:    De openbare ruimte (buiten) zodanig inrichten zodat mensen met dementie langer zelfstandig en prettiger naar buiten kunnen, zodat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk normaal en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

K&E Advies en Lieftink Advies en de 8 Overijsselse gemeenten schreven een plan als reactie op signalen van mensen met geheugenproblemen die graag zelfstandig naar buiten willen maar tegen obstakels in de openbare ruimte aanlopen Hiervoor is provinciale subsidie toegekend in het kader van Ondersteuning uitvoering Wmo. K&E Advies samen met Lieftink Advies deden de subsidieaanvraag, procesbegeleiding, studentbegeleiding en kennisontwikkeling.

 5.  Businesscase uitleen technologische hulpmiddelen regio Achterhoek

 Status:                 Afgerond 

 

Looptijd:               juni 2018- juli 2019    

 

Samen met::        ZlimThuis

 

Opdrachtgever:    Provincie Gelderland

 

Resultaat:            Businesscase

 

Vraag: In aansluiting op “Langer zelfstandig thuiswonen in Gelderland” en de resultaten van het project Technologie Trolley in Gemeente Rheden heeft de provincie Gelderland gevraagd een businesscase te ontwikkelen voor een uitleenfunctie van technologie voor mensen met dementie in de Achterhoek. 

 

K&E Advies berekende in deze businesscase samen met Zlimthuis hoe mensen met geheugenproblemen optimaal en betaalbaar toegang krijgen tot technologische hulpmiddelen (welzijn). [Schaalgrootte,  vorm van uitleen, beheer & onderhoud, ondersteuning en organisatorisch lokaal-regionaal).

 

6. Haalbaarheidsonderzoek knooppunt (zorg)technologie thuis Achterhoek

 

Status:            Afgerond

Looptijd:          februari 2019- juli 2019

Opdrachtgever: Directieberaad

Resultaat:        Haalbaarheidsonderzoek

Doel:   Onderzoek naar behoeften en vorm van zorgtechnologie knooppunt; de kernvraag is of, en op welke wijze, een knooppunt een toegevoegde waarde kan krijgen n de opschaling van zorgtechnologie in de Achterhoek

K&E Advies interviewde hiervoor 14 bestuurders van (zorg)organisaties, de programmamanager  zorg & welzijn (gemeentes) en regionale leveranciers van producten en diensten van zorg(technologie)

7. β-talent->> , Overijssel

Status:              Afgerond.  Vervolg Living Lab in voorbereiding 2020

Looptijd:            maart.2017- december 2018

Projectgroep:     Marcel Hurkens Advies, Werkgevers, 8-10 deelnemers, Saxion Hogeschool Kennistransfer Academie Mens en Arbeid (penvoerder) ITvitae HRplus

Doel: Ontwikkelen van een werkwijze om toptalent met ASS (autisme spectrum stoornis) te begeleiden naar een duurzame baan in Overijssel. Op basis van sterke punten aanpak & vanuit neurodiversiteit.  Benadering niet vanuit zorg maar vanuit werk. Door met 10 mensen actief aan de slaf te gaan..  

K&E Advies werkte het projectplan uit, en vroeg een cross-over subsidie aan bij de Provincie Overijssel vanuit de programma's Sociale kwaliteit & Human Capital (gehonoreerd) en deed de procesbegeleiding, kennisdisseminatie en communicatie.

8. Bibliotheekinnovatie & Toolkit technologische hulpmiddelen bij geheugenproblemen, Overijssel

Status:              afgerond

Looptijd:            september 2017-maart 2019 opvolging in voorbereiding (start jan. 2020)

Projectgroep:    Rijnbrink (penvoerder) ,Bibliotheek Dalfsen, K&E Advies, Saxion Hogeschool

Resultaat:         https://rijnbrink.foleon.com/marcom/inspiratiemagazine-technische-hulpmiddelen

Een pilot in de bibliotheek Dalfsen voor mensen met geheugenproblemen en/of hun omgeving , om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, en, te participeren. Door op een laagdrempelige manier kennis te maken met de mogelijkheden van technologische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen met ondersteuning voor een bepaalde periode uit te proberen. En, mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers/naasten voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om de technologische hulpmiddelen succesvol te gebruiken. 

Doel: ontwikkelen van toolkit voor lokale bibliotheken 

 K&E Advies schreef het projectplan, en  vroeg de subsidie bij de Provincie Overijssel vanuit het programma's Sociale kwaliteit.  K&E Advies voerde het proces voor de toolkit ontwikkeling uit en deed de communicatie.

9. Methodiek ontwikkeling Eigen Kracht Fotografie Jonge Mantelzorgers

 Status:              Inventarisatie Afgerond   Vervolg in voorbereiding met alle JMZ organisaties uit Overijssel 

Looptijd:            maart 2018 - december 2018 --> 2020

Projectgroep:    Sterre Delemarre, K&E Advies, Carinova (Jonge Mantelzorg Ondersteuning (JMZ) 

Resultaat: http://www.jijenoverijssel.nl/7908/fotoproject-eigen-kracht-voor-jonge-mantelzorgers

Financiering: provincie Overijssel en Carinova

Doel: Met de fotoprojecten Eigen Kracht van fotograaf Sterre Delemarre lijkt een laagdrempelige en ook leuke methode te zijn ontstaan om (kwetsbare) jongeren en hun ondersteuners handvatten te bieden. Door het uitvoeren van de workshops en de exposities bij de Jonge Mantelzorg groepen van Carinova  worden de verschillende onderdelen die deel uit maken van de aanpak en de daarbij opkomende vragen geïnventariseerd.  

Met als uiteindelijkdoel de aanpak methodisch uit te werken, in het ondersteuningsproces te zetten en overdraagbaar te maken.

 K&E Advies begeleidt het proces naar methodische ontwikkeling & kennisoverdracht en ondersteunt bij het aanvragen van subsidies om de fotoprojecten uit te kunnen voeren. 

Voor de Eigen Kracht Fotografie heeft K&E ook het plan en aanvraag  (FNO) voor  jongeren van cluster3 uitgevoerd.

 


Naast projecten in samenwerkingsverband ondersteunen we ook individuele organisaties en bedrijven in bijv. planvorming en/of subsidieaanvraag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie