K & E Advies

                                                           Innoveren in het sociale domein

 

Wat doen we nu?

laatst gewijzigd 1 maart  2018

Bekijk een aantal van onze projecten om een idee te krijgen van de werkvelden & werkzaamheden.   

1. Technologie Trolley, Rheden

Status:           pilot in uitvoering www.tt-rheden.nl

Looptijd:          september 2015- maart 2018

Projectgroep:   Gemeente Rheden, Prov. Gelderland, Attent Zorg & Behandeling, Innoforte, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Stichting Stoer, Provincie Gelderland

Onderzoek:      HAN, lectoraat Innovatie in de care. Fase 1 en 2 afgerond en rapportages zijn beschikbaar.

Doel:     inzetten van technologische hulpmiddelen bij mensen met (beginnende) dementie en de mantelzorgers om zo het langer zelfstandig thuis wonen te ondersteunen. Focus ligt naast keuze van technologie op de wijze van inzet en aanleren. Wat werkt wel en wat niet en voor hoe lang? 

Resultaat:  Laagdrempelig aanbod van technologische hulpmiddelen voor de inwoners van Gemeente Rheden; handboek professionals, leidraad gemeenten

K&E Advies  schreef het projectplan & deed subsidieaanvraag (gehonoreerd), doet de procesbegeleiding;  subsidie ondersteuning, organiseert bijeenkomsten, voert communicatie en levert de leidraad. 

2. HANDIG www.handig-gelderland.nl

Status:               Onderzoek in uitvoering
Looptijd:               nov. 2017- nov. 2021

Onderzoek:       Technology in Everyday Life  ZonMw Memorabel ronde 5 (vervolgonderzoek op TT Rheden)

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitkomst-memorabel-subsidieronde-5-bekend-28-dementieprojecten-gehonoreerd/

Projectgroep:   gemeente Arnhem, Doesburg, Overbetuwe en Rheden en de lokale zorg-en welzijnspartijen  

Doel:   De Technologie Trolley blijkt een groot succes. Aangenomen wordt dat wanneer mensen met geheugenproblemen eerder starter met het gebruik van technologische hulpmiddelen in het dagelijks leven dit bijdraagt in de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van henzelf en de mantelzorger. In dit onderzoek wordt technologie ingezet bij mensen met geheugen problemen en bij mensen met milde dementie om deze aanname te staven. Het betrekt actieonderzoek met co-creatie (in samenspel met de deelnemers, mantelzorger en betrokkenen). Gelijktijdig met het onderzoek loopt de implementatie.

K&E Advies bereidde samen met de HAN en Attent Zorg en Behandeling de aanvraag voor en is de spil in complexe procesbegeleiding en kennisoverdracht coördinatie. 

3.Dementievriendelijke buitenruimte, Overijssel 

Status:            In uitvoering  i.s.m. Lieftink Advies 

Looptijd:          nov.2016- maart 2019    

Projectgroep:   8 Overijsselse gemeenten WMO/Openbare ruimte, Saxion Hogeschool

Onderzoek:      Saxion Hogeschool, Ruimtelijke Ordening en Planologie

Doel:    De openbare ruimte (buiten) zodanig inrichten zodat mensen met dementie langer zelfstandig en prettiger naar buiten kunnen, zodat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk normaal en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. zie www.dor-overijssel.nl

K&E Advies en Lieftink Advies ontwikkelde gezamenlijk met Overijsselse gemeenten een plan als reactie op diverse signalen uit het veld (vanuit doelgroep mensen met geheugenproblemen om leefomgeving binnen en buiten beter af te stemmen).  Hiervoor is provinciale subsidie toegekend in het kader van Ondersteuning uitvoering Wmo. K&E Advies doet samen met Lieftink Advies de procesbegeleiding, studentbegeleiding en kennisontwikkeling.

NIEUWS: In de krant (Stentor) 05-08-2017

4. Voeding & kwetsbare ouderen, Rheden

Status:            In uitvoering

Looptijd:          Ongeveer 1,5 jaar; afgerond juli 2018

Deelnemers:    Pilot ontwikkeling in opdracht van gemeente Rheden i.s.m. Stichting Stoer en lokale partijen sociale kaart 

Doelen:   Door goede voeding kwetsbare ouderen langer zelfstandig thuis kunnen laten wonen; minder eenzaamheid door samen eten te faciliteren; generaties verbinden. Versterken van de verbinding formele en informele zorg.

Resultaat:  Nulmeting "samen eten"; Leidraad chauffeurs & cateraars; Pilot gezonde voeding gezond ouder worden; Pilot; Samen eten op locatie; samen eten thuis

Vooraf aan deze opdracht organiseerde K&E Advies een bijeenkomst rondom innovaties in maaltijdvoorziening voor maaltijdaanbieders. Hieruit zijn een aantal behoeften naar voren gekomen die in deze opdracht worden uitgewerkt. K&E Advies voert de activiteiten uit om resultaten te kunnen opleveren.


5. β-talent->> , Overijssel

Status:              In uitvoering

Looptijd:            maart.2017-november 2018

Projectgroep:     Marcel Hurkens Advies, Werkgevers, 8-10 deelnemers, Saxion Hogeschool Kennistransfer Academie Mens en Arbeid (penvoerder)Saxion Centrum voor Ondernemerschap, ITvitae HRplus, netwerkpartijen zorg& welzijn. 

Doel: Ontwikkeling van een werkwijze en specifieke manier van jobcoaching om toptalent met ASS  te begeleiden naar een duurzame baan in Overijssel gebaseerd op de succesvolle aanpak Fast Forward. De werkwijze gaat uit van de sterke punten aanpak. De sterke punten aanpak gaat er vanuit dat zwakke punten ontzorgd zijn en er aan gewerkt wordt om sterke punten nog beter te maken; excelleren op je kunnen. Immers, het is veel fijner om dat te doen waar je goed in bent, dan continu tegen je beperkingen aan te lopen. Op deze manier kunnen mensen met ASS zelfstandig leven; meer zelfredzaam zijn.  De focus ligt dus op werk en niet op zorg.  

K&E Advies heeft het projectplan uitgewerkt, en een cross-over subsidie aangevraagd bij de Provincie Overijssel vanuit de programma's Sociale kwaliteit & Human Capital (gehonoreerd) en doet de procesbegeleiding, kennisdisseminatie en communicatie.

6. Bibliotheekinnovatie & Toolkit technologische hulpmiddelen bij geheugenproblemen, Overijssel

Status:              Pilot in uitvoering

Looptijd:            september 2017-maart 2019

Projectgroep:     Rijnbrink (penvoerder) ,Bibliotheek Dalfsen, K&E Advies

Doel: Een pilot in de bibliotheek Dalfsen voor mensen met geheugenproblemen, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, en, te participeren. Door op een laagdrempelige manier kennis te  maken met de mogelijkheden van technologische hulpmiddelen.Deze hulpmiddelen met ondersteuning voor een bepaalde periode uit te proberen. En, mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers/naasten voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om de technologische hulpmiddelen succesvol te gebruiken. Zonder dat hier een indicatie, diagnose voor nodig is. Uiteindelijke doel is een toolkit te ontwikkelen voor lokale bibliotheken waarmee zij het concept kunnen toepassen.

 K&E Advies heeft het projectplan uitgewerkt, en de subsidie aangevraagd bij de Provincie Overijssel vanuit het programma's Sociale kwaliteit.  K&E Advies voert het proces voor de toolkit ontwikkeling uit en doet de communicatie.

7. Eigen Kracht Fotografie

 Status:              Diverse projecten  in voorbereiding

Looptijd:             start maart  2018

Projectgroep:    Sterre Delemarre, Saxion Hogeschool Social Work, K&E Advies, Carinova en diverse andere onderwijs en zorgpartijen

Doel:Met de fotoprojecten Eigen Kracht van fotograaf Sterre Delemarre lijkt een laagdrempelige en ook leuke methode te zijn ontstaan om (kwetsbare) jongeren en hun ondersteuners handvatten te bieden. Dit gaan we onderzoeken (effectmeting) bij diverse projecten en methodisch uitwerken en overdraagbaar maken.

  K&E Advies begeleidt het proces naar methodische ontwikkeling & kennisoverdracht en ondersteunt bij het aanvragen van subsidies om de fotoprojecten uit te kunnen voeren.


Naast projecten in samenwerkingsverband ondersteunen we ook individuele organisaties en bedrijven in bijv. planvorming en/of subsidieaanvraag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie